Upplýsingar og umsóknaferill

Samkvæmt lögum um skipan ferðamála merkir Ferðaskrifstofa aðili, hvort sem er einstaklingur eða lögaðili, sem setur saman, býður fram og selur alferðir í atvinnuskyni, hvort sem er að eigin frumkvæði eða eftir beiðni viðskiptavinar, innan lands eða erlendis. Ferðaskrifstofa getur jafnframt haft með höndum og veitt alla þá ferðatengdu þjónustu sem ferðaskipuleggjandi gerir, hvort sem hún er veitt í formi alferða eða ekki. Hugtakið ferðaskrifstofa nær bæði til ferðaheildsala og ferðasmásala samkvæmt lögum nr. 80/1994, um alferðir.

Hver sá sem hyggst starfa sem ferðaskipuleggjandi eða ferðaskrifstofa skal hafa til þess leyfi Ferðamálastofu. Leyfisbréf skal gefið út af Ferðamálastofu og skal leyfishafi hafa það sýnilegt fyrir viðskiptavini á starfsstöð sinni. Ferðamálastofa skal eiga myndrænt auðkenni sem leyfishafi skal nota í hvers kyns auglýsingum um starfsemi sína og á heimasíðu sinni. Í sérstökum tilvikum er Ferðamálastofu heimilt að veita undanþágu frá ákvæði þessu og skal leyfishafi sækja um slíka undanþágu til Ferðamálastofu. Leyfi til reksturs ferðaskipuleggjanda og ferðaskrifstofu er ótímabundið. Þeim einum er heimilt að hafa orðið ferðaskipuleggjandi eða ferðaskrifstofa í nafni starfsemi sinnar sem hlotið hefur leyfi Ferðamálastofu.

Starfsemi ferðaskipuleggjanda og ferðaskrifstofu skal rekin á fastri starfsstöð sem opin skal almenningi á tilgreindum tíma. Heimilt er þó að víkja frá þessu skilyrði ef þjónusta er einungis rekin á rafrænan hátt og skal leyfishafi uppfylla skilyrði 6. gr. laga nr. 30/2002, um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu, um það sem koma skal fram á heimasíðu.

Tryggingar

Ferðaskrifstofur verða að vera með tvenns konar tryggingar:

1. Ábyrgðartygging/frjáls ábyrgðartrygging frá vátryggingarfélagi
Ferðaskrifstofa þarf að vera með ábyrgðartryggingu frá vátryggingarfélagi. Ábyrgðartryggingunni er ætlað að tryggja viðskiptavini leyfishafa á meðan á ferð stendur verði þeir fyrir líkamstjóni eða tjón verður á munum í eigu viðskiptavina. Tryggingin þarf að vera í gildi á gildistíma leyfisins. 
Staðfestingu á tryggingunni þarf að leggja fram með umsókn.

2. Trygging vegna sölu alferða skv. 14. gr. laga um skipan ferðamála nr. 73/2005
Ferðaskrifstofa skal hafa tryggingu fyrir endurgreiðslu fjár sem viðskiptavinur hefur greitt vegna alferðar komi til gjaldþrots eða rekstrarstöðvunar ferðaskrifstofu. Trygging skal einnig ná til þess að gera viðskiptavini kleift að ljúka alferð í samræmi við upphaflega áætlun hennar.

Endurgreiðslan nær til:

 • Ferðar sem enn er ófarin, þ.e. þegar ferð hefur verið greidd að hluta eða öllu leyti.
 • Til heimflutnings viðskiptavinar úr alferð, hvort sem hann er innanlands eða erlendis,. 
 • Aðeins beint fjárhagslegt tjón af alferð er greitt af tryggingarfé ferðaskrifstofu en ekki tjón sem rekja má til hugsanlegra óþæginda eða miska.

Fjárhæð trygginga er ákvörðuð með eftirfarandi hætti:
a. 60% af veltu tveggja söluhæstu mánaðanna í röð eða 
b. 35% af veltu fjögurra söluhæstu mánaðanna í röð eða
c. 15% af heildarveltu á ári

Sú niðurstaða gildir sem gefur hæstu tryggingafjárhæðina. Trygging er aldrei lægri en 1 milljón.

Tryggingin getur verið í formi ábyrgðaryfirlýsingar frá banka eða innlagnar tryggingarfjárhæðarinnar inn á bankareikning í nafni Ferðamálastofu.

Tryggingin er lögð fram þegar fyrir liggur að leyfi verði veitt. Leyfið er ekki gefið út fyrr en tryggingin hefur verið lögð fram og leyfisgjald greitt.

Til að öðlast leyfi 
Til að öðlast leyfi þarf umsækjandi eða forsvarsmaður umsækjanda, ef hann er lögaðili, að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

a. hafa búsetu á Íslandi
b. hafa náð 20 ára aldri
c. vera lögráða og hafa ekki á síðustu fjórum árum í tengslum við atvinnurekstur hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum hegningarlögum eða lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrot eða opinber gjöld né lögum um skipan ferðamála
d. hafa forræði á búi sínu
e. hafa ekki verið sviptur ferðaskipuleggjanda- eða ferðaskrifstofuleyfi á síðustu þremur árum frá umsókn.
f. leggja fram staðfestingu um ábyrgðartryggingu frá vátryggingafélagi.

Sjá nánar lög um skipan ferðamála

Umsóknareyðublað

Sótt er um á Þjónustugátt Ferðamálastofu. Byrja þarf á að skrá sig inn með íslykli eða rafrænum skilríkjum í farsíma æskilegt er að nota rafræn skilríki eða íslykil fyrirtækis. Þegar innskráningu er lokið skal velja flipann "Umsóknir". Vakin er athygli á að í kaflann um umsækjanda skal skrá upplýsingar um þann aðia sem leyfði skal gefið út til, þ.e. ef leyfishafi er fyrirtæki skal skrá upplýsingar um það en ekki einstklinginn sem fyllir út umsóknina. Nánari leiðbeiningar um útfyllingu eru á eyðublaðinu.

Fylgigögn með umsókn um ferðaskrifstofuleyfi

 1. Skráningarvottorð úr fyrirtækjaskrá (ef um er að ræða hlutafélag eða einkahlutafélag) eða firmaskrá ( ef um er að ræða sameignarfélag, samlagsfélag eða einkafirma).
    a. Ef umsækjandi er einstaklingur og heiti ferðaskrifstofu er annað en nafn hans þá þarf að skrá heitið í
       firmaskrá í því umdæmi sem atvinnustarfsemin fer fram.
    b. Ef umsækjandi er hlutafélag/einkahlutafélag og heiti er annað en nafn fyrirtækis þá þarf að skrá 
       heitið í fyrirtækjaskrá
 2. Vottorð um skráningu hjáheitis í fyrirtækja- eða firmaskrá (ef við á).
 3. Búsetuvottorð vegna forsvarsmanns, sbr. a-lið 2. mgr. 9. gr. laga nr. 73/2005 um skipan ferðamála. 
  Vottorðið má fá hjá Þjóðskrá eða íbúaskrá sveitarfélags lögheimilis forsvarsmanns.
 4. Staðfesting á búsforræði forvarsmanns, sbr. d-lið 2. mgr. 9. gr. laga nr. 73/2005 um skipan ferðamála. 
  Vottorðið fæst hjá héraðsdómi í  umdæmi  lögheimilis forsvarsmanns.
 5. Sakavottorð fyrir forsvarsmann, sbr. c-lið 2. mgr. 9. gr. laga nr. 73/2005 um skipan ferðamála. 
  Vottorðið fæst hjá lögreglustjóra í  umdæmi  lögheimilis forsvarsmanns.
 6. Staðfesting um ábyrgðartryggingu frá vátryggingarfélagi. Ábyrgðartryggingunni er ætlað að tryggja viðskiptavini leyfishafa á meðan á ferð stendur verði þeir fyrir líkamstjóni eða tjón verði á munum í eigu viðskiptavina. Ath. trygging þarf að vera í gildi á gildistíma leyfisins.
 7. Rekstraráætlun fyrir yfirstandandi og næsta ár, skipt niður á mánuði og skal áætluð tryggingarskyld velta sérgreind. Sjá eyðublað vegna bókhaldsgagna sem þurfa að fylgja með umsókn um ferðaskrifstofuleyfi (Excel skjal).
 8. Greiðsluáætlun fyrir yfirstandandi og næsta ár, skipt niður á mánuði. Sjá eyðublað vegna bókhaldsgagna sem þurfa að fylgja með umsókn um ferðaskrifstofuleyfi (Excel skjal).
 9. Áætlun um efnahag fyrir yfirstandandi og næsta ár. Sjá eyðublað vegna bókhaldsgagna sem þurfa að fylgja með umsókn um ferðaskrifstofuleyfi (Excel skjal).

Ath. Ferðamálastofa getur, að fengnu samþykki umsækjanda, séð um að afla ofangreindra gagna sem fram koma í tölulið 1, 3, 4 og 6. Sjá nánar á umsóknarformi.

Kynnið ykkur einnig:

Nánari upplýsingar

Elín S. Ingvarsdóttir  

Elín Svava Ingvarsdóttir
verkefnastjóri
elin@ferdamalastofa.is