Fara í efni

Niðurfelld leyfi - ferðaskrifstofur

Niðurfelling ferðaskrifstofu leyfis getur verið af tvennum toga:

• Niðurfelling leyfis að beiðni leyfishafa
• Niðurfelling leyfis að frumkvæði Ferðamálastofu

Viðskiptavinir sem telja sig eiga kröfu á ferðaskrifstofu vegna kaupa á pakkaferð geta gert kröfu í tryggingarfé ferðaskrifstofunnar.

Niðurfelling að beiðni leyfishafa

Óski leyfishafi niðurfellingar ferðaskrifstofuleyfis verður hann að senda Ferðamálastofu formlega beiðni um niðurfellingu.

Beiðnina skal senda á netfangið mail@ferdamalastofa.is, ásamt greinargerð með þeim upplýsingum sem um er beðið hér að neðan:

Leyfishafi þarf að tilgreina ástæðu niðurfellingarinnar og hvort útistandandi séu kröfur vegna sölu á pakkaferðum. Einnig þarf að leggja fram upplýsingar um hvort farþegar séu í pakkaferð á vegum ferðaskrifstofunnar og/eða hvort einhverjir farþegar hafi keypt pakkaferð sem enn er ófarin. Þá þarf forsvarsmaður fyrirtækisins að staðfesta að engin starfsemi ferðaskrifstofu sé fyrir hendi. Uppfæra þarf vef/vefi fyrirtækisins þannig að ekki sé boðið upp á leyfisskylda starfsemi þar eða loka vefnum ef rekstri er endanlega hætt.

Ef kröfur eru útistandandi vegna pakkaferða skal senda Ferðamálastofu ítarlegar upplýsingar um áætlaðar kröfur. Um er að ræða upplýsingar um:

 • pakkaferðina, 
 • nafn/nöfn þeirra sem keyptu pakkaferð og tengiliðaupplýsingar, 
 • hversu mikið hefur verið greitt inn á ferðina, 
 • hvort búið sé að greiða birgjum fyrir einhverja þjónustu sem var innifalin í pakkaferðinna og/eða er pakkaferðin að fullu greidd til birgja. 

Telji Ferðamálastofa að frekari gagna sé þörf verður kallað eftir þeim sérstaklega.

Þegar leyfið hefur verið fellt niður þarf að birta niðurfellinguna og kalla eftir kröfum skv. 27. gr. laga um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun nr. 95/2018. Niðurfellingin er einnig birt á vef Ferðamálastofu, www.ferdamalastofa.is. 

 • Ef engar kröfur eru útistandandi er birt innköllun krafna eingöngu í Lögbirtingarblaðinu. 
 • Ef kröfur eru útistandandi þarf að birta niðurfellinguna og kalla eftir kröfum í Lögbirtingarblaðinu og í öðrum miðlum eftir því sem við á, s.s. Fréttablaðinu og Morgunblaðinu.

Þegar kröfulýsingin hefur verið birt tekur við 60 daga biðtími (kröfulýsingarfrestur) en skylt er skv. lögunum að kalla eftir hugsanlegum kröfum. Kröfulýsingarfresturinn byrjar að líða frá birtingu innköllunar.

Leyfishafi greiðir kostnaðinn við birtingu innköllunar krafna.

 

Ef fyrirliggjandi trygging er í formi bankaábyrgðar

 

 • Ef engar kröfur eru útistandandi skv. uppgefnum upplýsingum er sendur reikningur fyrir birtingarkostnaði í Lögbirtingarblaðinu. 
 • Ef kröfur berast engu að síður þá þarf líka að birta niðurfellinguna og innköllun krafna í öðrum miðlum. Ferðamálastofa innkallar þá ábyrgðina hjá útgefanda hennar, tekur afstöðu til framkominna krafna, greiðir þær út og greiðir birtingarkostnaðinn af tryggingarfjárhæðinni.

Ef engar kröfur berast að kröfulýsingarfresti loknum og birtingarkostnaður hefur verið greiddur, þá sendir Ferðamálastofa staðfestingu um niðurfellingu til útgefanda ábyrgðarinnar.

 

Ef fyrirliggjandi trygging er í formi innistæðu á bankareikning í vörslu Ferðamálastofu

 

 • Ef engar kröfur eru útistandandi skv. uppgefnum upplýsingum er eingöngu kostnaður vegna birtingar í Lögbirtingarblaðinu. 
 • Ef kröfur berast engu að síður þá þarf líka að birta niðurfellinguna og innköllun krafna í öðrum miðlum. 

Allur birtingarkostnaður verður dreginn af tryggingarfjárhæðinni. Ef tryggingarfjárhæðin er umfram kröfur og birtingarkostnað er kallað eftir bankaupplýsingum og mismunurinn millifærður á uppgefinn reikning leyfishafa eða þrotabús.

Niðurfelling leyfis að frumkvæði Ferðamálastofu

Uppfylli leyfishafi ekki lagaskilyrði er Ferðamálastofu ýmist skylt eða heimilt að fella niður leyfi.

Ferðamálastofu er skylt að fella niður leyfi:

 • Komi til rekstrarstöðvunar eða gjaldþrots leyfishafa eða forsvarsmanns leyfishafa
 • Forsvarsmaður leyfishafa er sviptur fjárræði.
 • Ef trygging vegna sölu pakkaferða eða samtengdrar ferðatilhögunar fellur úr gildi eða fullnægir ekki lagaskilyrðum.

Ferðamálastofu er heimilt að fella niður leyfi:

 • Ef leyfishafi eða forsvarsmaður leyfishafa uppfyllir ekki lengur skilyrði fyrir útgáfu leyfis
 • Ef öryggisáætlun er ófullnægjandi
 • Ef brotið er á annan hátt gegn ákvæðum laga um Ferðamálastofu nr. 96/2018.
 • Ef ferðaskrifstofa uppfyllir ekki skilyrði laga um skil ársreikninga og annarra gagna vegna mats á fjárhæð tryggingar vegna sölu pakkaferða og/eða samtengdrar ferðatilhögunar
 • Ef ferðaskrifstofa sinnir ekki ákvörðun Ferðamálastofu um hækkun tryggingarfjárhæðar 

Ferðaskrifstofuleyfi er felt niður ef leyfishafi hefur ekki sinnt fyrirmælum eða ákvörðunum Ferðamálastofu að undangengnum ítrekunum.

Þegar leyfi er fellt niður er trygging ferðaskrifstofu innkölluð frá útgefanda ef um bankaábyrgð er að ræða.

Ferðamálastofa birtir niðurfellinguna í Lögbirtingarblaðinu og öðrum fjölmiðlum eftir því sem þörf er á skv. 27. gr. laga um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun nr. 95/2018.Niðurfellingin er einnig birt á vef Ferðamálastofu, www.ferdamalastofa.is.

Ferðamálastofa aflar upplýsinga um hvort farþegar séu í pakkaferð á vegum ferðaskrifstofunnar og/eða hvort einhverjir farþegar hafi keypt pakkaferð sem enn er ófarin. Þegar kröfur eru útistandandi vegna sölu pakkaferða er aflað upplýsinga um

 • pakkaferðina,
 • nafn/nöfn þeirra sem keyptu pakkaferð og tengiliðaupplýsingar,
 • hversu mikið hefur verið greitt inn á ferðina,
 • hvort búið sé að greiða birgjum fyrir einhverja þjónustu sem var innifalin í pakkaferðinna og/eða er pakkaferðin að fullu greidd til birgja.

Ferðamálastofa leitar samvinnu við flugfélög og/eða ferðaskrifstofur og tekur ákvörðun um heimflutning farþega ef við á. Farþegum er tilkynnt um stöðu og ákvörðun Ferðamálastofu.

Þegar kröfulýsingin hefur verið birt tekur við 60 daga biðtími (kröfulýsingarfrestur) en skylt er skv. lögunum að kalla eftir hugsanlegum kröfum. Kröfulýsingarfresturinn byrjar að líða frá birtingu innköllunar.

Kostnaðurinn við birtingu innköllunar krafna greiðist af tryggingarfénu.

Ferðamálastofa tekur afstöðu til krafna sem berast og greiðir þær út.

Hvað þurfa farþegar að gera til að fá endurgreitt

Öllum handhöfum ferðaskrifstofuleyfis ber að hafa tryggingu vegna sölu pakkaferða. Tryggingunni er ætlað að endurgreiða fé sem viðskiptavinur hefur greitt vegna kaupa á pakkaferð eða samtengdri ferðatilhögun. Við niðurfellingu ferðaskrifstofuleyfis getur reynt á trygginguna ef útistandandi eru kröfur vegna kaupa á pakkaferða sem hvort sem hún er hafin eða ófarin.

Þeir sem telja sig eiga kröfu í tryggingarfé ferðaskrifstofu vegna kaupa á pakkaferð þurfa að gera kröfu í tryggingarféð.

Leiðbeiningar til ferðamanna um kröfur í tryggingarfé

Hagnýtar upplýsingar fyrir farþega

Ferðamálastofa aflar upplýsinga um ferð, stöðu hennar og farþega, leitar samvinnu við flugfélög og tekur ákvörðun um heimflutning farþega ef við á. Farþegum er tilkynnt um stöðu og ákvörðun Ferðamálastofu.

Þegar flug er hluti pakkaferðar eða samtengdrar ferðatilhögunar leitar ferðamálastofa hagkvæmustu leiðar um heimflutning farþega erlendis frá og leitar samvinnu við flugfélög. Um tvær leiðir er að ræða, annars vegar koma farþegar sér heim og leggja sjálfir út fyrir heimferðinni og hins vegar útvegar Ferðamálastofa heimflutning.

Farþegar staddir erlendis 

Farþegar leggja út fyrir heimferðinni og geta gert kröfu í tryggingarfé seljanda fyrir heimferðinni. Farþegum ber að hafa samband við Ferðamálastofu sem mun leiðbeina með heimferð. Farþegar skulu leitast við að gæta hagkvæmni hvað fargjöld varðar. Ferðamálastofa mun leita samstarfs við flugfélög til að leitast við að auðvelda farþegum heimferð m.t.t. forgangs til sæta, hagstæðs verðs, flugleiðar o.s.frv.

Farþegar staddir innanlands

Farþegar koma sér sjálfir heim og leggja sjálfir út fyrir heimferðinni. Þeir geta svo gert kröfu í tryggingarfé seljanda fyrir heimferðinni. Ekki verður um frekari milligöngu að ræða af hálfu Ferðamálastofu.

Heimflutningur farþega

 Ef Ferðamálastofa útvegar heimflutning er ekki um frekari kröfugerð að ræða. Ef farþegar ákveða að nýta sér heimflutninginn og stytta þar með ferð sína geta þeir gert kröfu í tryggingarféð vegna þess sem út af stendur skv. pakkaferðarsamningnum. Ef þeir hins vegar kjósa að nýta sér ekki heimflutninginn og ljúka ferð verða þeir að koma sér sjálfir heim og leggja út fyrir heimferðinni og öðrum kostnaði sem af hlýst. Geta þeir átt kröfu í tryggingarféð vegna farmiðakaupanna.

 Niðurfelld leyfi:

Heiti Hjáheiti Kennitala Ástæða niðurfellingar
Elvar Eylert Einarsson Ferðaþjónustan Syðra- Skörðugili  141172-3879 Leyfi breytt í Syðra Skörðugil ehf. 
Jóhanna Bára Ásgeirsdóttir Lýsuhóll-Snæhestar 120263-3829 Leyfi breytt í Snæhestar ehf.
AVE Travel ehf.   570714-1120 Rekstri hætt
Superjeep ehf.  Iceland in Luxury 621209-1400 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu
Thule Trails  Aurora Arktika 590515-1240 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu
Hjördís Rósa Halldórsdóttir Líferni 131062-4869 Rekstri hætt 
Myndlýsing ehf. RiverNorth.is 520302-3280  Rekstri hætt 
Reykjavík Private Cars ehf.   590117-2850 Rekstri hætt
Photo Tours in Iceland ehf.   600169-0929 Rekstri hætt
Joseph Anthony Mattos-Hall Joe Shutter 121088-4529 Leyfi breytt í The Laid Back Company ehf.
Iguide ehf.   480210-0340 Rekstri hætt
Náttúrubörn Norðursins ehf.   551012-0850 Rekstri hætt
Uppsprettan ehf. Enska fyrir alla 650697-2519 Reksrti hætt
Alberto Ojembarrena AMAROK ADVENTURES 160992-4419 Leyfi breytt í Amarok Adventures ehf.
Aðalsendibílar ehf.   431198-2239 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu
Eyrar ehf. Expedition South Coast ESC Travel 460614-1200 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu
ÍT ferðir ehf. IT Travel 410396-2709 Rekstri hætt
Aurora Experience ehf.   410307-3080 Rekstri hætt
Summit Adventure Guides ehf.   460617-0300 Rekstri hætt
NW Adventures ehf.   480715-0470 Rekstri hætt
Íslenskar hestaferðir ehf.   460411-0410 Rekstri hætt
KVAN ehf.   620716-0300 Rekstri hætt
PR holding ehf.   460511-2320 Rekstri hætt
Fjallamynd ehf. Fjallhalla Adventures 430414-0970 Útgefið leyfi ferðasala dagsferða
Gudis ehf. Vatnajökull Travel 640605-1110 Rekstri hætt
Laxnes ehf. Hestaleigan Laxnesi / Laxnes Horse Farm 520503-2850 Útgefið leyfi ferðasala dagsferða
Rodolphe Jean Baptiste Thévenot Sudavik Tours 300177-2639 Rekstri hætt
Láganes ehf. Aurora-Arktika 410202-3280 Rekstri hætt
Flugfélag Íslands ehf. Air Iceland 530575-0209 Sameining við Icelandair
Múlakaffi ehf. The Icelandic Mountain Lodge 660772-0229 Rekstri hætt
Sigurður Oddur Ragnarsson Oddsstaðir 120653-2539 Leyfi breytt í Oddsstaðir ehf.
Fun Iceland Travel ehf.   630617-0570 Rekstri hætt
Around Iceland ehf.   480411-2340 Rekstri hætt
Eskimóar ehf. Eskimos / Eskimos Iceland / Stag Iceland 681116-0870 Sameining - Eskimóar Holding ehf.
Tindaskagi ehf. Love Iceland Travel 590115-2070 Rekstri hætt
Þemaferðir ehf. Theme-Travel Iceland 521208-1550 Rekstri hætt
Allrahanda GL ehf.   571292-2979 Sameining - GL Iceland ehf.
Laufey Ólafsdóttir Húsey Youth Hostel & Riding Tours 070366-4289 Útgefið leyfi ferðasala dagsferða
Snerrir ehf.   590916-0640 Niðurelling af hálfu Ferðamálastofu
SlowIceland ehf.   551117-1380 Rekstri hætt
Explorer ehf. ICE Explorer 681004-3350 Rekstri hætt
Ágætisferðir ehf.   551117-0300 Rekstri hætt
Made in mountains ehf.   440915-1240 Rekstri hætt
Go to joy Iceland   681016-0900 Útgefið leyfi ferðasala dagsferða
Lisa Claire Haye Le Monde des Élfes 010187-4439 Rekstri hætt
Sigurður Friðriksson   010449-2279 Leyfi breytt í Ferðaþjónustan Bakkaflöt ehf.
Nenty Travel ehf.   570815-0750 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu
TMI 10 ehf. Tailor Made Iceland 621107-0890 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu
Yogasálir ehf. Easy Iceland 670208-0870 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu
Olafsson Travel ehf. Iceland Backpackers / Backpackers Travel 610912-0280 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu
Viltar Vestur Ferðir ehf. Wild West Travel 510515-0480 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu
Ásta Berghildur Ólafsdóttir Miðás 261163-5789 Rekstri hætt
Nazar Nordic AB útibú á Íslandi   450713-0820 Rekstri hætt
Northbound ehf.   481215-0720 Rekstri hætt
Travice ehf.   631012-1240 Rekstri hætt
UFS Tourism ehf.   520314-0750 Gjaldþrot
Iceland Trout Adventures slf.   531113-0470 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu
Víkingaslóðir ehf. Viking Trail Travel Agency 591294-2539 Samruni við Amazingtours ehf.
Travex ehf.   500616-0830 Gjaldþrot
Tímaferðir ehf. Tími / Time Tours 470803-2580 Gjaldþrot
Dyngja Travel ehf.   700816-0870 Rekstri hætt
FTF ehf. The Icelandic Horse 501110-0940 Gjaldþrot
New Moments ehf.   470308-1760 Leyfi breytt í ferðasali dagsferða
Öngulsstaðir 3 sf. Lamb Inn Travel / BEERTOURS.IS - ICELAND - 550492-2379 Rekstir hætt
Bodia Ferðir ehf. Bodia Travel ehf. 650707-0520 Rekstri hætt
Stofulind ehf. AroundTheWorld.is 541197-2579 Rekstrarstöðvun
Iceland Locations ehf.   600902-2530 Rekstri hætt
Iceland Day Trips sf.   590313-0680 Rekstri hætt
Á leið ehf. ON TOUR 510718-0540 Rekstri hætt
Sagnaslóð ehf. Iceland Trail Rides 650209-0520 Rekstri hætt
FERÐIR FYRIR ÞIG ehf. TRIPS FOR YOU 411214-1410 Rekstri hætt
IHR ehf. I Heart Reykjavík 470616-0400 Rekstri hætt
Natura Travel ehf.   561105-0220 Rekstri hætt
Direkt ehf. Hike and Bike 700310-0190 Rekstri hætt
Fótboltaferðir ehf. Global 531117-0850 Rekstri hætt
Dive Expeditions ehf.   590614-0170 Sameining - Sportköfunarskóli Íslands ehf.
Vistmenn ehf. Glacial Experience 460596-2629 Rekstri hætt
Snilli Sport ehf.   630114-2250 Rekstri hætt
Aurora Hunters ehf.   550414-0820 Rekstri hætt
Igloo Travel ehf.   640614-0480 Rekstri hætt
For Iceland ehf.   650215-0950 Rekstri hætt
Icelandic Lights Travel ehf.   680416-1680 Rekstri hætt
Ferðalangur ehf. g-voyager 681215-0930 Sameining - Viðburðir ehf.
Sólonterras ehf.   500303-2390 Rekstri hætt
Iceland all the way ehf.   420514-0930 Rekstri hætt
Hesta Net ehf.   620808-0830 Rekstri hætt
Daniel Yuan Ming Hu Spectacular Iceland 260684-4779 Rekstri hætt
Arnþór Sigurðsson Insight Iceland 090466-3809 Rekstri hætt
Northern Destinations ehf. Ísafold Travel  670314-2190 Sameining - Stjörnunótt ehf.
Iceland Sightseeing ehf.   540115-1090 Rekstri hætt
Sagafilm ehf. Saga productions Ltd. 590578-0109 Sameining - Sagaevents ehf.
Nordictrails ehf.   581116-1600 Rekstri hætt
GTI Gateway to Iceland ehf.   691210-0570 Gjaldþrot
Saga Travel ehf.   421009-1040 Gjaldþrot
Benjamin Hardman Studio ehf.   430118-0560 Rekstri hætt
Iceland Up Close ehf.   640417-0560 Rekstri hætt
IceLine Travel ehf. KGB tours 501103-2680 Rekstri hætt
CP Reykjavík ehf.   651005-0780 Sameining - Sena ehf.
Topphestar ehf.   430495-2089 Rekstri hætt
Helga Ingeborg Hausner Westfjords Experiences 151151-2059 Rekstri hætt
Keflanding ehf.   700713-1640 Sameining - Aurora ehf.
ProTours ehf.   460611-1720 Sameining - ProTours Iceland ehf.
Iceblue ehf.   490958-0109 Leyfi breytt í ferðasala dagsferða
Farvel ehf.   470815-0510 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu
Íslenskir Fjallaleiðsögumenn ehf. Icelandic Mountain Guides 470696-2309 Sameining - Arcanum fjallaleiðsögumenn ehf.
Kálfholt hestaferðir ehf. Kálfholt Ridingtours 010970-3859 Leyfi breytt í ferðasala dagsferða
Hlíðar ehf. ALBA / Iceland Congress 440504-4180 Sameining - Allrahanda GL ehf.
Íslenska hestaleigan ehf. HorseRidingInIceland.is 450315-0360 Rekstri hætt
Wow Travel ehf.   580112-0560 Rekstri hætt
Iceland Advice ehf.   490316-1240 Rekstri hætt
Fjallafari - Highlander ehf.   630408-0320 Leyfi breytt í ferðasala dagsferða
Eddy Tours ehf.   470417-0210 Rekstri hætt
Unnur Guðjónsdóttir Kínaklúbbur Unnar 100840-2009 Rekstri hætt
Gambur markaðsráðgjöf ehf. Mystic Iceland 501014-0950 Rekstri hætt
Eignarhaldsfélagið Efri-Vík ehf. Hótel Laki 631078-0799 Rekstri hætt
Svartárkot, menning-náttúra Svartárkot, culture-nature 531006-1860 Rekstri hætt
Extreme Iceland ehf.   590609-1610 Sameining - Straumhvarf ehf.
Sacred Iceland ehf.   610316-2040 Rekstri hætt
Iceland ProFishing ehf.   520101-2250 Rekstri hætt
Gunnarshólmi Guesthouse slf.   550610-0430 Rekstri hætt
Geitey ehf. Experience Mývatn 561202-2650 Rekstri hætt
Gaman ehf.   430212-1090 Rekstri hætt
Plentuz Fjárfestingar ehf. Go Icelandic 570206-1840 Sameining - Lotus Nordic ehf.
Iceland in sight ehf.   530512-1590 Rekstri hætt
Fjörefli ehf. Incentive Iceland 650602-4470 Rekstri hætt
Traustholtshólmi   540416-1330 Rekstri hætt
Thomsen Travel ehf.   630909-0660 Rekstri hætt
Sveinn Guðmundsson Lýtingsstaðir Hestaferðir / Lýtingsstaðir Riding Tours 250749-2959 Sameining - Evelyn Ýr Kuhne 
Vardi Viaggi ehf.   661115-2970 Rekstri hætt
Surprize ferðir ehf. Surprize Travel 580706-0450 Sameining - Sensational World ehf.
Reykjavík Concierge ehf.   660313-1920 Sameining - Sensational World ehf.
Hestahof ehf.   500197-2269 Rekstri hætt
Iceland4less ehf.   560109-0830 Rekstri hætt
Gæðingatours   170362-3819 Rekstri hætt
Travel to Iceland ehf. Reizen naar IJsland 610114-1130 Rekstri hætt
Arctic Experience ehf.   570402-3740 Rekstri hætt
Iceland round trip ehf.   470498-3079 Rekstri hætt
Erlendis Travel ehf.   550416-1310 Rekstri hætt
Radíus ehf.   661192-2759 Rekstri hætt
Álmur ehf.   700608-2710 Rekstri hætt
Ferðaskrifstofa Austurlands FA Travel 640299-2079 Rekstri hætt
Sportköfunarskóli Íslands slf. Dive.is 460207-1500 Rekstrarformi breytt í ehf.
I.A.T. ehf. Iceland Angling Travel 700112-2250 Rekstri hætt
Practical Travel ehf.   650209-0790 Sameining - CP Reykjavík ehf.
Iceland Travel Assistance ehf.   590702-2850 Gjaldþrot
Benjamin S. R. Stuart-Hardman   280793-4269 Rekstri hætt
Óvissa ehf.   640996-3159 Rekstri hætt
Yes Travel Iceland ehf.   710815-2320 Rekstri hætt
Guðmundur Tyrfingsson ehf.   700969-0109 Sameining - GTS ehf.
Hekluhestar   Austvaðsholt 851 Hella
Huadelai Travel   Armúli 5 108 Reykjavík
TripCreator Iceland ehf.   Brautarholt 10-14 105 Reykjavík
Scandinavian Travel Services ehf. Motorhome Iceland Laugavegur 170 105 Reykjavík
Epic Iceland ehf.   Skútuvogur 1b 104 Reykjavík
Arnar Kristjánsson   Langamýri 57 210 Garðabær
Enduro Adventure ehf.   Eldshöfði 23 110 Reykjavík
Ragnhildur Blöndal   Gröf 356 Snæfellsbær
Trek ferðir ehf. Trek Iceland / Opus Adventures Vatnagarðar 8 104 Reykjavík
Arctic Adventures DK   Vatnagarðar 8 104 Reykjavík
Kagrafell ehf.   Hesteyri 400 Ísafjörður
9 XING ehf.   Vatnsstígur 14 101 Reykjavík
A tours ehf.   Faxahvarf 3 203 Kópavogur
Arctic DMC ehf. Arktische Abenteuer Laugavegur 11 101 Reykjavík
Blanca Travel   Norðurvangi 42 220 Hafnarfjörður
Blue Mountain Tours   Rofabæ 9 110 Reykjavík
Bright skies Travel Agency   Logafold 53 112 Reykjavík
Discover the World Ísland ehf. Discover the World Iceland Stangarhylur 1 110 Reykjavík
Exit.is (Stúdentaferðir ehf.)   Borgartún 29 105 Reykjavík
Exotic Iceland ehf. Hulduferðir Lautasmári 1 201 Kópavogur
Express ferðir ehf.   Ármúla 7 108 Reykjavík
Ferðafélagar ehf.   Reynigrund 65 200 Kópavogur
Ferðaskrifstofa Vesturlands  Vesturlands Travel Bureau Fálkaklettur 1 310 Borgarnes
Ferðaskrifstofan Esja Esja Travel Lyngháls 11 110 Reykjavík
Ferðaskrifstofan South Iceland South Travel Service-Iceland adventures Hafnargata 58 230 Reykjanesbær
Ferðaþjónusta Vestfjarða Westfjords Adventures Aðalstræti 62 450 Patreksfjörður
FI ehf. Fishing Iceland Baugakór 15 203 Kópavogur
Fjörðungar   Túngata 25 610 Grenivík
Forsæla ehf.   Grettisgata 33b-35b 101 Reykjavík
Fylkir.is   Hraunbæ 18 810 Hveragerði
Gestamóttakan ehf. Your Host in Iceland Kirkjutorg 6 101 Reykjavík
GÓ ferðir GO Travel Iceland Smiðshöfði 3 110 Reykjavík
Gulldepla Opus Adventures rafræn þjónusta /Dverghólar 16 800 Selfoss
Heilsuferðir Iceland Wellness Bæjarás 2 270 Mosfellsbær
Heilsulind ehf. Sunna Iceland Airtours Lækjargata 12 101 Reykjavík
Iceland angling travel Iceland adventure travel Barónsstígur 5 101 Reykjavík
Iceland on Track ehf.   Ásakór 15-601 203 Kópavogur
Iceland Pro Cruises ehf.   Ármúli 15 105 Reykjavík
IG Ferðir ehf. Iceland Guided Tours Borgarhraun 18 810 Hveragerði
Island ProTravel Holding    Ármúli 15 108 Reykjavík
Ísafold ehf. Isafold Travel Suðurhraun 2b 210 Garðabær
Íshestar ehf. Íshestar Icelandic Riding Tours Sörlaskeið 26 220 Hafnarfjörður
Íslandsflakkarar ehf. opus Adventures Bíldshöfði 14 110 Reykjavík
Íslenskt ævintýri ehf. Aventures en Islande Ltd. Laugavegur 11 101 Reykjavík
JRJ Jeppaferðir JRJ Super Jeep Travel Norðurbrún 3 560 Varmahlíð
Kínaklúbbur Unnar   Njálsgata 33 101 Reykjavík
Langferðir   Rafræn þjónusta 201 Kópavogur
Lúxus Ævintýrareisur  Luxury Adventures Forsalir 1 201 Kópavogur
M.T. Jeppaferðir ehf. Mountain Taxi Trönuhraun 7c 220 Hafnarfjörður
Markferðir ehf.   Síðumúli 28 108 Reykjavík
Molto-Reisen   Salthamrar 10 112 Reykjavík
Monika Kimpfler ehf.   Hrafnkelsstaðir 311 Borgarnes
Náttúrusýn ehf. Gavia Travel Álfaheiði 44 200 Kópavogur
Námsferðir Educational Travel Klapparstígur 25-37 101 Reykjavík
Náttúruferðir ehf. Iceland Naturalist Laufskógar 35 810 Hveragerði
Netvísir Iceland Travel Mart Aðalstræti 2 101 Reykjavík
Oriental   Fluggarðar 23 101 Reykjavík
Óskastundir ehf.   Neðstaberg 12 111 Reykjavík
Reykjavík Adventure   Vindás 4 110 Reykjavík
Reykjavík Backpackers   Laugavegur 28 101 Reykjavík
Riding Iceland Operations   Kringlan 7 103 Reykjavík
SBK ehf.   Grófin 2-4 230 Reykjanesbær
Snorri Travel   Krókabyggð 12 270 Mosfellsbær
Snow Dogs ehf.   Heiði 660 Mývatn
Spirit Iceland ehf.   Síðumúli 28 108 Reykjavík
Stjörnunótt ehf. The Volcano Huts Thorsmörk Dunhagi 5 107 Reykjavík
Thule Trails ehf.   Skeljagrandi 6 107 Reykjavík
Veiðiferðir ehf. The Icelandic Hunting Club Álmholt 3 270 Mosfellsbær
Ferðaþjónustan Syðra-Langholti   250957-6029 Sameining - Riding Tours South Iceland
Vesturheimur sf. Thortravels Engihjalli 25 200 Kópavogur
Viking Car Rental   Vatnagarðar 12 104 Reykjavík
Víkingaferðir Viking Travel Urðarás 4 210 Garðabær
Ævintýrareisur Luxury Adventures Askalind 8 201 Kópavogur