Upplýsingasíða um umsóknir 2022

 

 

Um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða gilda lög um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða nr. 75/2011 og reglugerð nr. 782/2017 og eru umsækjendur hvattir til að kynna sér efni þeirra. 

Umsóknarfrestur fyrir árið 2022 er liðinn.

Hvað er styrkhæft?

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða fjármagnar framkvæmdir á ferðamannastöðum og ferðamannaleiðum í eigu eða umsjón sveitarfélaga og einkaaðila.

Sjóðnum er heimilt að fjármagna framkvæmdir er snúa að:

 • Öryggi ferðamanna.
 • Náttúruvernd og uppbyggingu.
 • Viðhaldi og verndun mannvirkja og náttúru.
 • Fjármögnun undirbúnings- og hönnunarvinnu sem er nauðsynleg vegna áðurgreindra framkvæmda.

Fyrirhuguðu verkefni skal í umsókn lýst svo skilmerkilega að mögulegt sé að meta styrkhæfi þess.

Styrkur greiðist út í samræmi við lög og reglugerð sjóðsins og eru umsækjendur hvattir til að kynna sér reglurnar. Aðeins eru veittir styrkir til verkefna en ekki til staða eða aðila.

Mótframlag

Mótframlag styrkþega er að jafnaði 20% af styrkfjárhæð. Mótframlag getur verið í formi aðkeyptrar þjónustu, efnis og/eða vinnuframlags.

Varanlegar lausnir

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða leggur áherslu á að veita styrki til varanlegra verkefna (langtímalausna) sem byggja á vandaðri hönnun. Að öllu jöfnu er ekki gert ráð fyrir að sjóðurinn veiti fjármagni til uppsetningar skyndilausna nema ef um undantekningartilvik er að ræða þar sem mjög brýna nauðsyn ber til og þá sem undanfara varanlegrar mannvirkjagerðar eða í kjölfar náttúruhamfara.

Takmarkanir á styrkveitingum

Framkvæmdasjóðnum er ekki heimilt að:

a)   Veita framlög til rekstrarkostnaðar mannvirkja, náttúruverndarsvæða eða annarra ferðamannastaða.
b)   Veita fjármagni til verkefna sem þegar er lokið.
c)   Styrkja fyrirtæki sem hafa með höndum rekstur ferðamannastaða umfram þá hámarks-upphæð sem leyfilegt er
      samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1407/2013 um minniháttaraðstoð (de minimis reglu),
      nú að hámarki 200.000 evrur á hverju 36 mánaða tímabili að frádregnum öðrum styrkjum frá opinberum sjóðum
      sem viðkomandi hefur fengið til sömu verkefna á sama tímabili.
d)   Greiða fastan launakostnað umsækjenda, sbr. þó 2. mgr. 8. gr.
e)   Veita styrki til ferðamannastaða sem ekki eru opnir gjaldfrjálsri umferð almennings. Heimilt er þó að taka gjald
      fyrir veitta þjónustu.
f)    Framkvæmdir sem eru á landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum
      koma ekki til álita við úthlutun úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða.

Umsóknarferli 2022

Á island.is eru tvö umsóknareyðublöð. Umsækjandi er beðinn um að velja annaðhvort eyðublað I eða II eftir eðli verkefnisins, eins og sjá má hér:

I - Þjónusta/aðstaða á ferðamannastað eða ferðamannaleið:

Um er að ræða:

 • Verkefni á stað, sem ekki er nú þegar skilgreindur sem ferðamannastaður en viðkomandi hefur áhuga að gera hann að slíkum - ný uppbygging.
 • Nýja þjónustu eða aðstöðu á þegar skilgreindum ferðamannastað. Framkvæmdin mun auka afköst staðarins/svæðisins og/eða tengist öryggi eða náttúruvernd.

II - Úrbætur vegna náttúruverndar og/eða öryggis á ferðamannastað eða ferðamannaleið:

Um er að ræða:

 • Verkefni þar sem verið er að bæta eða lagfæra núverandi aðstöðu á ferðamannastað sem tengist öryggi eða náttúruvernd.
 • Aukin afköst við móttöku ferðamanna en þjónustustig er ekki hækkað. Ef um skipulags- og/eða byggingarleyfisskylda framkvæmd er að ræða, þá þarf að velja I – (Ný) þjónusta/aðstaða á ferðamannastað / ferðamannaleið.

Við mat á umsóknum er litið til forsendna og eðlis verkefna. Umsóknir eru metnar og þeim gefnar einkunnir á grundvelli gæðaviðmiða sem stjórn sjóðsins setur sér. Uppfylli umsókn ekki lögbundin skilyrði telst hún ekki styrkhæf og fellur hún þá ekki undir mat stjórnar. Umsækjendur eru hvattir til kynna sér gæðamatsblað sjóðsins.

Athugið að umsóknirnar virka ekki í vafranum Internet Explorer.  

Þegar sótt er um skal gera grein fyrir meðal annars:

 • Hver sækir og hver ber ábyrgð á framkvæmdinni. 
 • Hvert verkefnið er með hnitmiðari lýsingu.
 • Kostnaði við verkefnið og hvernig hann skiptist.
 • Upplýsingar tengdar gæðamati. 

Nauðsynleg fylgiskjöl með umsóknareyðublaði:

 • Myndir/kort af umræddum ferðamannastað/leið.
 • Myndir vegna náttúruverndar.
 • Myndir vegna öryggis.
 • Kostnaðaráætlun þar sem gerð er grein fyrir mótframlagi, áætlum heildarkostnaði við framkvæmdina og umbeðinni styrkupphæð.  
 • Ef sótt er um styrk fyrir byggingu mannvirkja eða til annarra leyfisskyldra framkvæmda þá verður samþykkt deiliskipulag, fullnaðarhönnun og framkvæmdaleyfi að liggja fyrir.
 • Ef sótt er um styrk til skipulags- og hönnunarvinnu eða undirbúningsrannsókna þá verður að fylgja skrifleg umsögn sveitarstjórnar og/eða skipulagsfulltrúa viðkomandi sveitarfélags.
  -Sjá eyðublað hér (útfyllanlegt PDF)
 • Skriflegt samþykki allra landeigenda/fulltrúa landeigenda og/eða umsjónaraðila staða og/eða svæða. 
  -Sjá eyðublað hér (útfyllanlegt PDF)

Umsóknarfrestur: 

Umsóknarfrestur fyrir 2022 er liðinn.

Umsóknir fara gegnum island.is

Opna ísland.is

Nánari upplýsingar eru veittar á netfangið framkvaemdasjodur@ferdamalastofa.is.  

 

Aðrar áherslur og ábendingar til umsækjenda

 1. Umsækjendur eru hvattir til að vanda sig í hvívetna við gerð umsókna. 

 2. Áherslur Framkvæmdasjóðsins er varða skipulag og hönnun, útlit og gæði mannvirkja og merkinga koma m.a. fram í eftirfarandi ritum: 
 • Lögð er áhersla á verkefni þar sem horft er til heildarmyndar ferðamannastaða og tengsl þeirra við skipulagsáætlanir. 

 • Styrkur er veittur til verkefna sem fyrirhuguð eru á ferðamannastöðum eða munu leiða til þess að staðirnir verða ferðmannastaðir. 

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?