Niðurfelld leyfi - ferðaskrifstofur

 

Niðurfelling ferðakrifstofuleyfis

Öllum handhöfum ferðaskrifstofuleyfis ber að hafa tryggingu vegna sölu pakkaferða. Tryggingunni er ætlað að endurgreiða fé sem viðskiptavinur hefur greitt vegna kaupa á pakkaferð eða samtengdri ferðatilhögun.

Við niðurfellingu ferðaskrifstofuleyfis getur reynt á trygginguna ef útistandandi eru kröfur vegna kaupa á pakkaferða sem hvort sem hún er hafin eða ófarin.

Niðurfelling getur verið af tvennum toga:
• Niðurfelling leyfis að beiðni leyfishafa
• Niðurfelling leyfis að frumkvæði Ferðamálastofu

Viðskiptavinir sem telja sig eiga kröfu á ferðaskrifstofu vegna kaupa á pakkaferð geta gert kröfu í tryggingarfé ferðaskrifstofunnar.

Niðurfelling að beiðni leyfishafa

Óski leyfishafi niðurfellingar ferðaskrifstofuleyfis verður hann að senda Ferðamálastofu formlega beiðni um niðurfellingu.

Beiðni um niðurfellingu skal senda rafrænt í gegnum þjónustugátt Ferðamálastofu á www.ferdamalastofa.is á þar til gerðu eyðublaði. 

Leyfishafi þarf að tilgreina ástæðu niðurfellingarinnar og hvort útistandandi séu kröfur vegna sölu á pakkaferðum. Einnig þarf að leggja fram upplýsingar um hvort farþegar séu í pakkaferð á vegum ferðaskrifstofunnar og/eða hvort einhverjir farþegar hafi keypt pakkaferð sem enn er ófarin. Þá þarf forsvarsmaður fyrirtækisins að staðfesta að engin starfsemi ferðaskrifstofu sé fyrir hendi. Uppfæra þarf vef/vefi fyrirtækisins þannig að ekki sé boðið upp á leyfisskylda starfsemi þar eða loka vefnum ef rekstri er endanlega hætt.

Ef kröfur eru útistandandi vegna pakkaferða skal senda Ferðamálastofu ítarlegar upplýsingar um áætlaðar kröfur. Um er að ræða upplýsingar um:

 • pakkaferðina, 
 • nafn/nöfn þeirra sem keyptu pakkaferð og tengiliðaupplýsingar, 
 • hversu mikið hefur verið greitt inn á ferðina, 
 • hvort búið sé að greiða birgjum fyrir einhverja þjónustu sem var innifalin í pakkaferðinna og/eða er pakkaferðin að fullu greidd til birgja. 

Telji Ferðamálastofa að frekari gagna sé þörf verður kallað eftir þeim sérstaklega.

Þegar leyfið hefur verið fellt niður þarf að birta niðurfellinguna og kalla eftir kröfum skv. 27. gr. laga um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun nr. 95/2018. Niðurfellingin er einnig birt á vef Ferðamálastofu, www.ferdamalastofa.is. 

 • Ef engar kröfur eru útistandandi er birt innköllun krafna eingöngu í Lögbirtingarblaðinu. 
 • Ef kröfur eru útistandandi þarf að birta niðurfellinguna og kalla eftir kröfum í Lögbirtingarblaðinu og í öðrum miðlum eftir því sem við á, s.s. Fréttablaðinu og Morgunblaðinu.

Þegar kröfulýsingin hefur verið birt tekur við 60 daga biðtími (kröfulýsingarfrestur) en skylt er skv. lögunum að kalla eftir hugsanlegum kröfum. Kröfulýsingarfresturinn byrjar að líða frá birtingu innköllunar.

Leyfishafi greiðir kostnaðinn við birtingu innköllunar krafna.

 

Ef fyrirliggjandi trygging er í formi bankaábyrgðar

 

 • Ef engar kröfur eru útistandandi skv. uppgefnum upplýsingum er sendur reikningur fyrir birtingarkostnaði í Lögbirtingarblaðinu. 
 • Ef kröfur berast engu að síður þá þarf líka að birta niðurfellinguna og innköllun krafna í öðrum miðlum. Ferðamálastofa innkallar þá ábyrgðina hjá útgefanda hennar, tekur afstöðu til framkominna krafna, greiðir þær út og greiðir birtingarkostnaðinn af tryggingarfjárhæðinni.

Ef engar kröfur berast að kröfulýsingarfresti loknum og birtingarkostnaður hefur verið greiddur, þá sendir Ferðamálastofa staðfestingu um niðurfellingu til útgefanda ábyrgðarinnar.

 

Ef fyrirliggjandi trygging er í formi innistæðu á bankareikning í vörslu Ferðamálastofu

 

 • Ef engar kröfur eru útistandandi skv. uppgefnum upplýsingum er eingöngu kostnaður vegna birtingar í Lögbirtingarblaðinu. 
 • Ef kröfur berast engu að síður þá þarf líka að birta niðurfellinguna og innköllun krafna í öðrum miðlum. 

Allur birtingarkostnaður verður dreginn af tryggingarfjárhæðinni. Ef tryggingarfjárhæðin er umfram kröfur og birtingarkostnað er kallað eftir bankaupplýsingum og mismunurinn millifærður á uppgefinn reikning leyfishafa eða þrotabús.

Niðurfelling leyfis að frumkvæði Ferðamálastofu

Uppfylli leyfishafi ekki lagaskilyrði er Ferðamálastofu ýmist skylt eða heimilt að fella niður leyfi.

Ferðamálastofu er skylt að fella niður leyfi:

 • Komi til rekstrarstöðvunar eða gjaldþrots leyfishafa eða forsvarsmanns leyfishafa
 • Forsvarsmaður leyfishafa er sviptur fjárræði.
 • Ef trygging vegna sölu pakkaferða eða samtengdrar ferðatilhögunar fellur úr gildi eða fullnægir ekki lagaskilyrðum.

Ferðamálastofu er heimilt að fella niður leyfi:

 • Ef leyfishafi eða forsvarsmaður leyfishafa uppfyllir ekki lengur skilyrði fyrir útgáfu leyfis
 • Ef öryggisáætlun er ófullnægjandi
 • Ef brotið er á annan hátt gegn ákvæðum laga um Ferðamálastofu nr. 96/2018.
 • Ef ferðaskrifstofa uppfyllir ekki skilyrði laga um skil ársreikninga og annarra gagna vegna mats á fjárhæð tryggingar vegna sölu pakkaferða og/eða samtengdrar ferðatilhögunar
 • Ef ferðaskrifstofa sinnir ekki ákvörðun Ferðamálastofu um hækkun tryggingarfjárhæðar 

Ferðaskrifstofuleyfi er felt niður ef leyfishafi hefur ekki sinnt fyrirmælum eða ákvörðunum Ferðamálastofu að undangengnum ítrekunum.

Þegar leyfi er fellt niður er trygging ferðaskrifstofu innkölluð frá útgefanda ef um bankaábyrgð er að ræða.

Ferðamálastofa birtir niðurfellinguna í Lögbirtingarblaðinu og öðrum fjölmiðlum eftir því sem þörf er á skv. 27. gr. laga um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun nr. 95/2018.Niðurfellingin er einnig birt á vef Ferðamálastofu, www.ferdamalastofa.is.

Ferðamálastofa aflar upplýsinga um hvort farþegar séu í pakkaferð á vegum ferðaskrifstofunnar og/eða hvort einhverjir farþegar hafi keypt pakkaferð sem enn er ófarin. Þegar kröfur eru útistandandi vegna sölu pakkaferða er aflað upplýsinga um

 • pakkaferðina,
 • nafn/nöfn þeirra sem keyptu pakkaferð og tengiliðaupplýsingar,
 • hversu mikið hefur verið greitt inn á ferðina,
 • hvort búið sé að greiða birgjum fyrir einhverja þjónustu sem var innifalin í pakkaferðinna og/eða er pakkaferðin að fullu greidd til birgja.

Ferðamálastofa leitar samvinnu við flugfélög og/eða ferðaskrifstofur og tekur ákvörðun um heimflutning farþega ef við á. Farþegum er tilkynnt um stöðu og ákvörðun Ferðamálastofu.

Þegar kröfulýsingin hefur verið birt tekur við 60 daga biðtími (kröfulýsingarfrestur) en skylt er skv. lögunum að kalla eftir hugsanlegum kröfum. Kröfulýsingarfresturinn byrjar að líða frá birtingu innköllunar.

Kostnaðurinn við birtingu innköllunar krafna greiðist af tryggingarfénu.

Ferðamálastofa tekur afstöðu til krafna sem berast og greiðir þær út.

Hvað þurfa farþegar að gera til að fá endurgreitt

Þeir sem telja sig eiga kröfu í tryggingarfé ferðaskrifstofu vegna kaupa á pakkaferð þurfa að gera kröfu í tryggingarféð.

Tryggingarfé ferðaskrifstofu er ætlað að endurgreiða það fé sem farþegar hafa greitt vegna kaupa á pakkaferð eða ef við á vegna samtengdrar ferðatilhögunar.

Skilgreiningu á pakkaferð má sjá hér

Skilgreiningu á samtengdri ferðatilhögun má sjá hér

Tryggingin tryggir aðeins endurgreiðslu sé um pakkaferð eða samtengda ferðatilhögun að ræða en ekki er keypt er stök ferðatengd þjónusta s.s. stakur flugmiði eða stök hótelgisting. Í slíkum tilfellum verður kröfuhafi að gera kröfu í þrotabú viðkomandi eða beina kröfum að fyrirtækinu.

Krafa í tryggingarfé er send rafrænt í gegnum þjónustugátt Ferðamálastofu á www.ferdamalastofa.is á þar til gerðu eyðublaði ásamt fylgigögnum.

Kröfur verða að vera skriflegar og með þeim skulu fylgja fullnægjandi gögn til sönnunar um kröfuna, svo sem ferðalýsing, kvittanir fyrir greiðslu eða millifærslu. Ferðamálastofa ákveður hvaða gögn eru fullnægjandi sem sönnun kröfu.

Frestur til að senda kröfu í tryggingarfé er 60 dagar frá birtingu innköllunar í fjölmiðlum. Krafa þarf að berast innan kröfulýsingarfrests. Kröfur sem berast eftir þann tíma eru ekki teknar til greina.

Komi til þess að krafa er gerð í tryggingu eru ekki greiddir vextir eða annar kostnaður vegna kröfugerðar.

Telji Ferðamálastofa að frekari gagna sé þörf þá verður haft samband við kröfuhafa.

Frekari upplýsingar má finna á vef Ferðamálastofu, www.ferdamalastofa.is. Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á netspjall stofnunarinnar og á mail@ferdamalastofa.is.

Kröfuhöfum er tilkynnt skriflega um ákvörðun Ferðamálastofu. Úrvinnsla krafna getur tekið mislangan tíma en það ferð eftir því hversu umfangsmikil niðurfellingin er og hversu margar kröfur berast.

Ferðamálastofa sér um uppgjör krafna og greiðir út samþykktar kröfur. Niðurstöður Ferðamálastofu eru kæranlegar til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, Skúlagötu 4, 150 Reykjavík. Kærufrestur er 4 vikur frá dagsetningu ákvörðunarinnar.

Kröfuhafar eru einnig hvattir til að kanna rétt sinn til endurgreiðslu hjá sínu kortafyrirtæki eða tryggingarfélagi.

Hagnýtar upplýsingar fyrir farþega

Ferðamálastofa aflar upplýsinga um ferð, stöðu hennar og farþega, leitar samvinnu við flugfélög og tekur ákvörðun um heimflutning farþega ef við á. Farþegum er tilkynnt um stöðu og ákvörðun Ferðamálastofu.

Þegar flug er hluti pakkaferðar eða samtengdrar ferðatilhögunar leitar ferðamálastofa hagkvæmustu leiðar um heimflutning farþega erlendis frá og leitar samvinnu við flugfélög. Um tvær leiðir er að ræða, annars vegar koma farþegar sér heim og leggja sjálfir út fyrir heimferðinni og hins vegar útvegar Ferðamálastofa heimflutning.

Farþegar staddir erlendis 

Farþegar leggja út fyrir heimferðinni og geta gert kröfu í tryggingarfé seljanda fyrir heimferðinni. Farþegum ber að hafa samband við Ferðamálastofu sem mun leiðbeina með heimferð. Farþegar skulu leitast við að gæta hagkvæmni hvað fargjöld varðar. Ferðamálastofa mun leita samstarfs við flugfélög til að leitast við að auðvelda farþegum heimferð m.t.t. forgangs til sæta, hagstæðs verðs, flugleiðar o.s.frv.

Farþegar staddir innanlands

Farþegar koma sér sjálfir heim og leggja sjálfir út fyrir heimferðinni. Þeir geta svo gert kröfu í tryggingarfé seljanda fyrir heimferðinni. Ekki verður um frekari milligöngu að ræða af hálfu Ferðamálastofu.

Heimflutningur farþega

 Ef Ferðamálastofa útvegar heimflutning er ekki um frekari kröfugerð að ræða. Ef farþegar ákveða að nýta sér heimflutninginn og stytta þar með ferð sína geta þeir gert kröfu í tryggingarféð vegna þess sem út af stendur skv. pakkaferðarsamningnum. Ef þeir hins vegar kjósa að nýta sér ekki heimflutninginn og ljúka ferð verða þeir að koma sér sjálfir heim og leggja út fyrir heimferðinni og öðrum kostnaði sem af hlýst. Geta þeir átt kröfu í tryggingarféð vegna farmiðakaupanna.

 Niðurfelld leyfi:

Heiti Hjáheiti Heimilisfang Póstnúmer
CP Reykjavík ehf.   Skeifan 17 108 Reykjavík
Topphestar ehf.   Sæmundargata 8 550 Sauðárkrókur
Helga Ingeborg Hausner Westfjords Experiences Rafræn þjónusta  
Keflanding ehf.   Klettatröð 8 235 Reykjanesbær
ProTours ehf.   Ármúli 4 105 Reykjavík
Iceblue ehf.   Grundarhvarf 9 203 Kópavogur
Farvel ehf.   Suðurlandsbraut 22 108 Reykjavík
Íslenskir Fjallaleiðsögumenn ehf. Icelandic Mountain Guides Stórhöfði 33 110 Reykjavík
Kálfholt hestaferðir ehf. Kálfholt Ridingtours Kálfholt II 851 Hella
Hlíðar ehf. ALBA / Iceland Congress Eskihlíð 3 105 Reykjavík
Íslenska hestaleigan ehf. HorseRidingInIceland.is Rafræn þjónusta 110 Reykjavík
Wow ferðir ehf.   Höfðatún 12 105 Reykjavík
Iceland Advice ehf.   Flatahraun 31 220 Hafnarfjörður
Fjallafari - Highlander ehf.   Seljavegur 19 101 Reykjavík
Eddy Tours ehf.   Ystibær 13 110 Reykjavík
Unnur Guðjónsdóttir Kínaklúbbur Unnar Njálsgata 33 101 Reykjavík
Gambur markaðsráðgjöf ehf. Mystic Iceland Kleppsvegur 6 105 Reykjavík
Hótel Laki   Efri-Vík, Hótel Laki 880 Kirkjubæjarklaustur
Extreme Iceland ehf.   Vatnagarðar 12 104 Reykjavík
Sacred Iceland ehf.   Rafræn þjónusta 810 Hveragerði
Iceland ProFishing ehf.   Melagata 3 425 Flateyri
Gunnarshólmi Guesthouse slf.   Gunnarshólmi 203 Kópavogur
Geitey ehf. Experience Mývatn Geiteyjarströnd 1 660 Mývatn
Gaman ehf.   Rafræn þjónusta 220 Hafnarfjörður
Plentuz Fjárfestingar ehf. Go Icelandic Lyngás 4 110 Reykjavík
Iceland in sight ehf.   Hörgsland 1 880 Kirkjubæjarklaustur
Fjörefli ehf. Incentive Iceland Hlíðarsmári 1 201 Kópavogur
Traustholtshólmi   Traustholtshólmi 801 Selfoss
Thomsen Travel ehf.   Suðurlandsbruat 49 108 Reykjavík
Sveinn Guðmundsson Lýtingsstaðir Hestaferðir / Lýtingsstaðir Riding Tours Lýtingsstaðir 560 Varmahlíð
Vardi Viaggi ehf.   Hagamelur 17 107 Reykjavík
Surprize ferðir ehf. Surprize Travel Víðiteigur 4A 270 Mosfellsbær
Reykjavík Concierge ehf.   Víkurströnd 1 170 Seltjarnarnes
Hestahof ehf.   Kaldakinn 851 Hella
Iceland4less ehf.   Gylfaflöt 5 112 Reykjavík
Gæðingatours   Útnyrðingsstaðir 701 Egilsstaðir
Travel to Iceland ehf. Reizen naar IJsland Álfhólsvegur 135 200 Kópavogur
Arctic Experience ehf.   Fjallalind 68 201 Kópavogur
Iceland round trip ehf.   Funalind 11 201 Kópavogur
Erlendis Travel ehf.   Álftamýri 12 108 Reykjavík
Radíus ehf.   Nýhöfn 6 210 Garðabær
Álmur ehf.   Árbakki  801 Selfoss
Ferðaskrifstofa Austurlands FA Travel Kaupvangur 10 700 Egilsstaðir
Sportköfunarskóli Íslands slf. Dive.is Hörpugata 7 101 Reykjavík
I.A.T. ehf. Iceland Angling Travel Mörkin 6 108 Reykjavík
Practical Travel ehf.   Fiskislóð 31 101 Reykjavík
Iceland Travel Assistance ehf.   Grófin 1 101 Reykjavík
Benjamin S. R. Stuart-Hardman   Kleppsvegu4r 102 108 Reykjavík
Óvissa ehf.   Melabraut 18 220 Hafnarfjörður
Yes Travel Iceland ehf.   Stórhöfði 23 110 Reykjavík
Hekluhestar   Austvaðsholt 851 Hella
Huadelai Travel   Armúli 5 108 Reykjavík
TripCreator Iceland ehf.   Brautarholt 10-14 105 Reykjavík
Scandinavian Travel Services ehf. Motorhome Iceland Laugavegur 170 105 Reykjavík
Epic Iceland ehf.   Skútuvogur 1b 104 Reykjavík
Arnar Kristjánsson   Langamýri 57 210 Garðabær
Enduro Adventure ehf.   Eldshöfði 23 110 Reykjavík
Ragnhildur Blöndal   Gröf 356 Snæfellsbær
Trek ferðir ehf. Trek Iceland / Opus Adventures Vatnagarðar 8 104 Reykjavík
Arctic Adventures DK   Vatnagarðar 8 104 Reykjavík
Kagrafell ehf.   Hesteyri 400 Ísafjörður
9 XING ehf.   Vatnsstígur 14 101 Reykjavík
A tours ehf.   Faxahvarf 3 203 Kópavogur
Arctic DMC ehf. Arktische Abenteuer Laugavegur 11 101 Reykjavík
Blanca Travel   Norðurvangi 42 220 Hafnarfjörður
Blue Mountain Tours   Rofabæ 9 110 Reykjavík
Bright skies Travel Agency   Logafold 53 112 Reykjavík
Discover the World Ísland ehf. Discover the World Iceland Stangarhylur 1 110 Reykjavík
Exit.is (Stúdentaferðir ehf.)   Borgartún 29 105 Reykjavík
Exotic Iceland ehf. Hulduferðir Lautasmári 1 201 Kópavogur
Express ferðir ehf.   Ármúla 7 108 Reykjavík
Ferðafélagar ehf.   Reynigrund 65 200 Kópavogur
Ferðaskrifstofa Vesturlands  Vesturlands Travel Bureau Fálkaklettur 1 310 Borgarnes
Ferðaskrifstofan Esja Esja Travel Lyngháls 11 110 Reykjavík
Ferðaskrifstofan South Iceland South Travel Service-Iceland adventures Hafnargata 58 230 Reykjanesbær
Ferðaþjónusta Vestfjarða Westfjords Adventures Aðalstræti 62 450 Patreksfjörður
FI ehf. Fishing Iceland Baugakór 15 203 Kópavogur
Fjörðungar   Túngata 25 610 Grenivík
Forsæla ehf.   Grettisgata 33b-35b 101 Reykjavík
Fylkir.is   Hraunbæ 18 810 Hveragerði
Gestamóttakan ehf. Your Host in Iceland Kirkjutorg 6 101 Reykjavík
GÓ ferðir GO Travel Iceland Smiðshöfði 3 110 Reykjavík
Gulldepla Opus Adventures rafræn þjónusta /Dverghólar 16 800 Selfoss
Heilsuferðir Iceland Wellness Bæjarás 2 270 Mosfellsbær
Heilsulind ehf. Sunna Iceland Airtours Lækjargata 12 101 Reykjavík
Iceland angling travel Iceland adventure travel Barónsstígur 5 101 Reykjavík
Iceland on Track ehf.   Ásakór 15-601 203 Kópavogur
Iceland Pro Cruises ehf.   Ármúli 15 105 Reykjavík
IG Ferðir ehf. Iceland Guided Tours Borgarhraun 18 810 Hveragerði
Island ProTravel Holding    Ármúli 15 108 Reykjavík
Ísafold ehf. Isafold Travel Suðurhraun 2b 210 Garðabær
Íshestar ehf. Íshestar Icelandic Riding Tours Sörlaskeið 26 220 Hafnarfjörður
Íslandsflakkarar ehf. opus Adventures Bíldshöfði 14 110 Reykjavík
Íslenskt ævintýri ehf. Aventures en Islande Ltd. Laugavegur 11 101 Reykjavík
JRJ Jeppaferðir JRJ Super Jeep Travel Norðurbrún 3 560 Varmahlíð
Kínaklúbbur Unnar   Njálsgata 33 101 Reykjavík
Langferðir   Rafræn þjónusta 201 Kópavogur
Lúxus Ævintýrareisur  Luxury Adventures Forsalir 1 201 Kópavogur
M.T. Jeppaferðir ehf. Mountain Taxi Trönuhraun 7c 220 Hafnarfjörður
Markferðir ehf.   Síðumúli 28 108 Reykjavík
Molto-Reisen   Salthamrar 10 112 Reykjavík
Monika Kimpfler ehf.   Hrafnkelsstaðir 311 Borgarnes
Náttúrusýn ehf. Gavia Travel Álfaheiði 44 200 Kópavogur
Námsferðir Educational Travel Klapparstígur 25-37 101 Reykjavík
Náttúruferðir ehf. Iceland Naturalist Laufskógar 35 810 Hveragerði
Netvísir Iceland Travel Mart Aðalstræti 2 101 Reykjavík
Oriental   Fluggarðar 23 101 Reykjavík
Óskastundir ehf.   Neðstaberg 12 111 Reykjavík
Reykjavík Adventure   Vindás 4 110 Reykjavík
Reykjavík Backpackers   Laugavegur 28 101 Reykjavík
Riding Iceland Operations   Kringlan 7 103 Reykjavík
SBK ehf.   Grófin 2-4 230 Reykjanesbær
Snorri Travel   Krókabyggð 12 270 Mosfellsbær
Snow Dogs ehf.   Heiði 660 Mývatn
Spirit Iceland ehf.   Síðumúli 28 108 Reykjavík
Stjörnunótt ehf. The Volcano Huts Thorsmörk Dunhagi 5 107 Reykjavík
Thule Trails ehf.   Skeljagrandi 6 107 Reykjavík
Veiðiferðir ehf. The Icelandic Hunting Club Álmholt 3 270 Mosfellsbær
Vesturheimur sf. Thortravels Engihjalli 25 200 Kópavogur
Viking Car Rental   Vatnagarðar 12 104 Reykjavík
Ævintýrareisur Luxury Adventures Askalind 8 201 Kópavogur