Endurmat tryggingarfjárhæðar

Um tryggingar seljenda pakkaferða og samtengdrar ferðatilhögunar gilda lög um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun nr. 95/2018 og reglugerð nr. 150/2019 með breytingum skv. reglugerð nr. 945/2019.

Vakin er athygli á sérstakri heimild vegna endurmats tryggingarfjárhæða ferðaskrifstofa 2020, sjá nánar hér að neðan. Jafnframt er bent á að ef fyrirsjáanlegt er að endurskoðaður ársreikningur verði ekki tilbúinn áður en frestur til að skila gögnum vegnan endurmats tryggingarfjárhæðar rennur út er ferðaskrifstofum heimilt að skila drögum að ársreikningi eða tekjuyfirliti ársins 2019, staðfestu af endurskoðanda. Drög að ársreikningi eða tekjuyfirlit þarf að vera á pdf. formi, áritað eða staðfest með öðrum sannanlegum hætti Þetta er gert til að koma til móts við ferðaskrifstofur og flýta fyrir að afgreiða megi endurmat tryggingarfjárhæða á grundvelli sérstakrar heimildar 2020.

Ítrekað er mikilvægi þess að veittar upplýsingar séu réttar og bent er á að röng upplýsingagjöf getur varðar við almenn hegningarlög.

Tryggingarskyld velta

Sala pakkaferða og samtengdrar ferðatilhögunar er tryggingaskyld. Allir sem selja pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun verða að hafa tryggingar fyrir slíkri sölu.

Kveðið er á um fyrirkomulag tryggingarinnar í reglugerð um tryggingar vegna sölu pakkaferða og samtengdrar ferðatilhögunar líkt og farið er nánar yfir lið fyrir lið hér að neðan.

Hvenær tryggingarskylda er fyrir hendi

Pakkaferðir
Allar greiðslur sem seljandi pakkaferða eða samtengdrar ferðatilhögunar, móttekur frá ferðamanni eru tryggingarskyldar. Seljandi pakkaferðar getur verið skipuleggjandi eða smásali.

Skipuleggjandi
Tryggingarskylda fyrir hendi.
Skipuleggjandi sem setur saman og selur pakkaferðir beint til ferðamanna er tryggingarskyldur.
Skipuleggjandi er tryggingarskyldur vegna pakkaferða sem smásali selur fyrir hans hönd í umboðssölu.

Undanþága frá tryggingarskyldu
Skipuleggjandi er ekki tryggingarskyldur ef hann getur sýnt fram á að smásalinn uppfylli tryggingaskyldu fyrir þeim ferðum sem smásalinn selur. .

Smásali
Smásali sem selur pakkaferð fyrir skipuleggjanda getur gert það í umboðssölu
Smásali sem selur pakkaferð fyrir hönd skipuleggjanda í umboðssölu er ekki tryggingarskyldur. Tryggingarskyldan hvílir á skipuleggjandanum nema samið sé um annað.
Aðili sem selur pakkaferðir, samsetta af skipuleggjanda, í endursölu í eigin nafni telst skipuleggjandi og er þar með tryggingarskyldur.

Samtengd ferðatilhögun
Allar greiðslur sem seljandi, sem hefur milligöngu um samtengda ferðatilhögun, móttekur frá ferðamanni teljast til tryggingarskyldrar veltu.
Tryggingarskylda er ekki fyrir hendi ef seljandi, sem hefur milligöngu um samtengda ferðatilhögun, móttekur ekki greiðslur frá ferðamanninum.

Bókhald

Bókhald skal vera í samræmi við lög um bókhald á hverjum tíma.

Tekjur og gjöld vegna sölu pakkaferða og samtengdrar ferðatilhögunar skal færa þegar til þeirra hefur verið unnið og þjónustan í meginatriðum verið innt af hendi.

Sala pakkaferða og samtengdrar ferðatilhögunar skal vera aðgreinanleg frá öðrum rekstri í bókhaldi aðila.

Gæta skal þess sérstaklega að bókfæra tekjur réttilega á mánuði innan ársins.

Skiptingu tekna og gjalda á mánuði skal vera hægt að lesa úr bókhaldskerfinu á aðgreinanlegan hátt.

Útreikningur tryggingar og fjárhæð

Ferðamálastofa tekur ákvörðun um fjárhæð tryggingar og er heimilt að leita umsagnar endurskoðanda við mat á fjárhæð tryggingar.

Ferðamálastofa innheimtir gjöld, kr. 25.000, til að standa straum af kostnaði vegna mats á tryggingafjárhæð og umsýslu vegna tryggingaskyldu. Kostnaðurinn greiðist af leyfishafa

Fárhæð tryggingar:

Tryggingarfjárhæð (T) er reiknuð út frá eftirfarandi reiknireglu: T=G*(N/30)+G*h+G*d/30.

 • (G) = grunntala sem er meðaltal heildarveltu tveggja tekjuhæstu mánaða ársins,
 • (N) = meðalfjöldi daga frá fullnaðargreiðslu þar til ferð hefst,
 • (h) = meðalhlutfall staðfestingargreiðslu af heildargreiðslu
 • (d) = meðallengd ferða í dögum.

Gildin eru fundin og tryggingarfjárhæð reiknuð fyrir síðasta og yfirstandandi rekstrarár. Niðurstaða síðasta og yfirstandandi rekstrarárs eru bornar saman og gildir sú tryggingarfjárhæð sem hærri er. Fjárhæð tryggingar skal aldrei vera hærri en 80% af veltu þess rekstrarárs sem fjárhæð miðast við. Þó skal fjárhæð tryggingar aldrei vera lægri en 1.000.000 kr.
Við mat á fjárhæð tryggingar er heimilt að undanskilja tímabundna aukna veltu síðasta rekstrarárs sem tilkynnt var Ferðamálastofu sérstaklega í samræmi við heimild í 9. gr. reglugerðar nr. 150/2019 með síðari breytingum.

Samkvæmt 8. gr. reglugerðar nr. 150/2019 er heimilt, að uppfylltum skilyrðum, að sækja um tímabundna lækkun tryggingarfjárhæðar þegar um er ræða samdrátt í rekstri eða verulegar árstíðabundnar sveiflur í rekstri.

Frestur vegna skila á gögnum

Eigi síðar en 1. apríl ár hvert skulu leyfishafar skila Ferðamálastofu gögnum og upplýsingum vegna endurmats á tryggingarfjárhæð. 

Gögn sem leggja þarf fram vegna endurmats á fjárhæð tryggingar

Tryggingarfjárhæð er endurmetin árlega.

Ítrekað er mikilvægi þess að veittar upplýsingar séu réttar og bent er á að röng upplýsingagjöf getur varðar við almenn hegningarlög.

Leggja skal fram eftirfarandi gögn og upplýsingar við endurmat tryggingarfjárhæðar:

 • Ársreikning í samræmi við lög um ársreikninga, áritaðan af endurskoðanda eða eftir því sem við á skoðunarmanni. Örfélögum er heimilt að skila rekstraryfirliti og efnahagsyfirliti byggðum á skattframtali félagsins.
  Við endurmat tryggingarfjárhæða 2020 er ferðaskrifstofum heimilt að skila drögum að ársreikningi 2019 eða tekjuyfirlit ársins 2019, staðfestu af endurskoðanda..
   
 • Yfirlit yfir mánaðarlega veltu síðasta rekstrarárs þar sem velta vegna sölu pakkaferða annars vegar og samtengdrar ferðatilhögunar hins vegar er sérgreind frá annarri veltu. Hafi tryggingaskyldur aðili tilkynnt Ferðamálastofu um tímabundna aukna veltu skal sú velta sérgreind frá annarri veltu. Yfirlitið skal staðfest af löggiltum endurskoðanda eða skoðunarmanni. Í tilviki örfélaga er framkvæmdastjóra heimilt að staðfesta yfirlitið.
   
 • Yfirlit yfir áætlaða mánaðarlega veltu yfirstandandi rekstrarárs þar sem áætluð velta vegna sölu pakkaferða annars vegar og samtengdrar ferðatilhögunar hins vegar er sérgreind.
   
 • Staðfestingu löggilts endurskoðanda, skoðunarmanns eða, eftir atvikum, framkvæmdastjóra, um að bókhald tryggingaskylds aðila sé fært  samkvæmt reglugerð um tryggingar vegna sölu pakkaferða og samtengdrar ferðatilhögunar.
   
 • Yfirlit síðasta og yfirstandandi rekstrarárs yfir hlutfall staðfestingargreiðslna af heildarverði pakkaferða og fjölda daga fyrir upphaf pakkaferða sem þær eru fullgreiddar.
   
 • Yfirlit síðasta og yfirstandandi rekstrarárs yfir fjölda pakkaferða skipt niður á mánuði þar sem fram komi söluverð þeirra og lengd, fjöldi ferðamanna og hvort smásali selji pakkaferðir fyrir hönd skipuleggjanda og, ef svo er, upplýsingar um smásalann, yfirlit yfir þær pakkaferðir sem hann selur og hvor aðila uppfyllir tryggingaskyldu vegna þeirra pakkaferða sem smásalinn selur.

 • Upplýsingum um hvort tryggingaskyldur aðili framkvæmir einhverja þá ferðatengdu þjónustu sem er hluti pakkaferðar eða samtengdrar ferðatilhögunar sem hann selur.

 • Vegna endurmats tryggingarfjárhæðar 2020 þarf að skila yfirliti yfir inneignir ferðamanna hjá ferðaskrifstofum.

Form fyrir gagnaskil má finna hér

Greining á veltu rauntölur 2019

Greining á veltu áætlun 2020

Staðfesting vegna greiningar á veltu 2019 og bókhalds

Yfirlit yfir inneignir ferðamanna

Leiðbeiningar um útfyllingu gagna (PDF)

Leiðbeingamyndband (opnast í nýjum glugga)

Sérstök heimild vegna ákvörðunar tryggingarfjárhæðar 2020

Við ákvörðun tryggingarfjárhæðar 2020 er á grundvelli breytinga á reglugerð um tryggingar vegna sölu pakkaferða og samtengdrar ferðatilhögunar heimilt að grundvalla tryggingarfjárhæð ársins á tryggingarskyldri veltu yfirstandandi rekstrarárs.
Skilyrði er að áætluð tryggingaskylda velta yfirstandandi rekstrarárs sé lægri en tryggingaskyld velta síðasta rekstrarárs, að tryggingaskyldur aðili sé ekki í vanskilum með opinber gjöld eða að öðru leyti sé ekki ástæða til að ætla að trygging muni ekki nægja komi til gjaldþrots eða rekstrarstöðvunar.

Við mat á fjárhæð tryggingar skal taka tillit til greiðslna sem ferðamenn hafa greitt vegna pakkaferða og samtengdra ferðatilhögunar.


Lækkun á grundvelli þessa ákvæðis er tímabundin.


Auk gagna sem leggja þarf fram vegna árlegs endurmats tryggingarfjárhæðar þarf að skila vottorði frá innheimtumanni ríkissjóðs um að leyfishafi skuldi ekki opinber gjöld.   
Innheimtumenn eru Skatturinn á höfuðborgarsvæðinu og sýslumenn utan höfuðborgarsvæðisins.


Sótt er um í gegnum þjónustugátt Ferðamálstofu. Nota ber eyðublaðið: "Endurmat tryggingarfjárhæðar ásamt beiðni um lækkun vegna sérstakrar heimildar 2020".

 

 

Tímabundin lækkun tryggingarfjárhæðar

Samkvæmt 8. grein reglugerðar nr. 150/2019 með breytingum sbr. reglugerð 945/2019 er ferðaskrifstofum heimilt að sækja um tímabundna lækkun tryggingarfjárhæðar á grundvelli samdráttar í rekstri eða mikilla árstíðabundinna sveiflna í rekstri. Sé um árstíðabundnar sveiflur að ræða er miðað við að lágönn sé ekki skemmri en fjórir mánuðir og að tryggingarfjárhæð á tímabili lækkunar verði a.m.k. helmingi lægri en tryggingarfjárhæð skv. meginreglu.Kostnaður vegna umsagnar endurskoðanda um gögn vegna umsóknar um tímabundna lækkun tryggingarfjárhæðar er kr. 10.000.- sé sótt um og gögnum skilað um leið og gögnum vegna árlegs endurmats tryggingarfjárhæðar en kr. 25.000.- sé sótt um eftir að aðila hefur verið tilkynnt ákvörðun um tryggingarfjárhæð á grundvelli meginreglu.

Sótt er um í gegnum þjónustugátt Ferðamálastofu. Gæta þarf að því að velja rétt eyðublað.

Umsókn skal fylgja eftirfarandi:

 1. Greinargóð skýring og rökstuðningur fyrir umsókn, bréf sem að  leyfishafar útbúa sjálfir og hafa tilbúið til að hlaða upp í þjónustugátt.
 2. Greining á áætlaðri veltu fyrstu 6 mánaða komandi árs, þ.e. 2021. Eyðublað má finna hér.
 3. Staðfesting endurskoðanda vegna áætlunar um tryggingarskylda veltu 2021. Bréf sem að endurskoðandi útbýr og undirritar. Fram þarf að koma nafn og kt. leyfishafa, áætluð fjárhæð tryggingarskyldrar veltu, að endurskoðandi hafi kynnt sér áætlunina og forsendur hennar og telji hana raunhæfa á grundvelli þeirra.
 4. Vottorð frá innheimtumanni Ríkissjóðs um að leyfishafi sé ekki í vanskilum með opinber gjöld. Innheimtumenn eru Skatturinn á höfuðborgarsvæðinu og sýslumenn utan höfuðborgarsvæðisins.
 5. Yfirlti yfir inneignir ferðamanna. Eyðublaðið má finna hér.
 6. Uppfærð greininig á áætlarði veltu ársins 2020. Eyðublaðið má finna hér.

 

Rafræn skil á gögnum

Skila þarf umbeðnum gögnum rafrænt í gegnum þjónustugátt Ferðamálastofu á þar til gerðum eyðublöðum ásamt fylgögnum. Ekki er tekið við gögnum sem send eru í tölvupósti. Þess er sérstaklega óskað að greiningu á veltu sé skilað sem excel skjölum.

Skila skal inn:

 1. Ársreikningi fyrir árið 2019 eða rekstrar,- og efnahagsyfirliti fyrir árið 2019 byggðu á skattframtali. 2020 er heimilt að skila drögum að ársreikningi 2019 eða tekjuyfirliti 2019, staðfestu af endurskoðanda.
 2. Yfirliti yfir staðfesta tryggingarskylda veltu ársins 2019 ásamt upplýsingum um veltu sem undanþegin er tryggingarskyldu.
 3. Yfirliti yfir áætlaða tryggingarskylda veltu ársins 2020 ásamt ásamt upplýsingum um veltu sem undanþegin er tryggingarskyldu.
 4. Staðfestingu endurskoðanda/skoðunarmanns um að tryggingarskyld velta ársins 2019 sé rétt eins og hún er sett fram og að bókhald samræmist reglugerð um tryggingar vegna sölu pakkaferða og samtengdrar ferðatilhögunar nr. 150/2019
 5. Yfirliti yfir inneignir ferðamanna

 

 

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?